POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Marka Pepper Events jest własnością PIOTR WAŁĘSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000918136 NIP 701105022954, REGON 380335875, dalej „Pepper Events” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd.
 2. Jedynymi oficjalnymi stronami Pepper Events są strony www.pepperevents.pl i www.events-warsaw.pl. Pepper Events nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.
 3. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Pepper Events automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Pepper Events, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Pepper Events uprawnione jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.
 4. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Pepper Events na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.
 5. Zgoda określona w pkt 3 i 4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprez.

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA TEREN PEPPER EVENTS:

 • jedzenia, napojów, alkoholu,
 • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
 • broni palnej i gazowej,
 • noży i innych ostrych przedmiotów,
 • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości.

POSTANOWIENIA OGÓLNE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH:

 1. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Pepper Events zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Pepper Events.
 2. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Pepper Events, ich mienia oraz mienia Pepper Events, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.
 3. Pepper Events nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za wydarzenie ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 4. Godzina zamknięcia Pepper Events jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera.
 5. Pepper Events jest obiektem monitorowanym.
 6. Goście Pepper Events są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi oraz ochrony.
 7. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Pepper Events, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa.
 8. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Pepper Events, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Pepper Events odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 9. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia Pepper Events ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 10. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Pepper Events.
 11. Zabrania się użytkowania wyposażenia Pepper Events niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt DJa.
 12. Zabrania się wychodzenia poza teren Pepper Events z przedmiotami stanowiącymi własność lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.
 13. Obsługa Pepper Events zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 14. Pepper Events nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do Pepper Events lub w jego obrębie.
 15. W Pepper Events obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących- patio. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
 16. Goście Pepper Events przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 17. Obsługa Pepper Events ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 18. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy Pepper Events mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
 19. Pepper Events nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie lokalu.

REGULAMIN SZATNI

 • Szatnia w Pepper Events jest obowiązkowa.
 • Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 • Pepper Events nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 • Pracownik szatni nie przyjmuje odzieży od kilku osób na przechowanie wspólne.
 • Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność Pepper Events.
 • Pracownik szatni nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej.
 • W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie ustalonym z managerem Pepper Events
 • Za rzeczy pozostawione na terenie Pepper Events, Pepper Events nie ponosi odpowiedzialności.
 • Pozostawione rzeczy w szatni mogą zostać przechowane do 7 dni.
 • Pepper Events ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Pepper Events do kwoty 300 zł.
 • Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 22.10.2022r. do dnia jego modyfikacji lub odwołania.
 • Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Pepper Events, o której mowa w pkt 2 sekcji oraz recepcji Pepper Events.